وقتی بیماریم می توانیم ورزش کنیم یا خیر

وقتی بیماریم می توانیم ورزش کنیم یا خیر